Milano, 24.feb. (Adnkronos Salute) ()- “endelig helseministeren, i samråd Med innenriks-og økonomi-Og Finansministeren, har signert dekretet om å etablere, Ved Generaldirektoratet For Helsepersonell Og menneskelige ressurser I Helsedepartementets Nasjonale Helsetjeneste, Nasjonalt Observatorium for helse-og Sosialhelsepersonell operatører for kampen mot vold fra helsearbeidere”. Fials kunngjør at “det vil være til stede med sin egen komponent-understreker generalsekretær I Unionen, Giuseppe Carbone-i et møte som ser, i de neste tre årene, tilstedeværelse av representanter for departementene For Helse, Interiør, Rettferdighet, Forsvar og Arbeidskraft. Det vil da være 8 komponenter I Regionene, en representant For Inail og Agenas, samt representanter for profesjonelle ordrer og fagforeninger”.

Etableringen av observatoriet var lang forfallen, minnes et notat Fials. “For å klart definere fenomenet vold fra tredjeparter og skjemaene der Det kan forekomme – fremhever Carbone – er det nødvendig å revurdere og optimalisere ikke bare det personlige verneutstyret som tilbys til hver profesjonell, men også de logistiske og arkitektoniske aspektene og overvåkingssystemene, i tillegg til måtene som tjenesten leveres på.”

Observatoriet, fortsetter unionen, vil ha til oppgave å “overvåke episoder av vold begått mot helsepersonell i utøvelsen av sine funksjoner, gjennomføring av forebyggende og beskyttelsestiltak for å garantere sikkerhetsnivåer på arbeidsplassen, fremme videoovervåkingsverktøy, studier og analyse for formulering av forslag og tiltak som er egnet for å redusere risikofaktorer i de mest utsatte miljøene og formidling av god praksis innen helse sikkerhet, blant annet i form av samarbeid, og til slutt gjennomføring av kurs for helsepersonell rettet mot forebygging og håndtering av konfliktsituasjoner, samt forbedring av kvaliteten på kommunikasjonen med brukerne”.

Tilstedeværelsen av Fials i Observatoriet “vil være grunnleggende-understreker Carbone – å bidra til å skape en kultur for ikke-vold og å identifisere forebyggende tiltak også på temaet kommunikasjon som gjør det mulig å håndtere forholdet til brukeren, fra hans forventninger til helsetjenesten, til klar identifisering av atferd straffbar og konsekvensene som de som setter dem på plass kan pådra seg”.

For fagforeningslederen “vil det være nødvendig å gi spesifikk opplæring til ansatte og fagfolk, samt til de daglige lederne av selskaper og organer I Den Nasjonale Helsetjenesten, slik at de kan gjenkjenne risikoen og håndtere den på den beste måten, å utstyre seg med effektive rapporterings-og overvåkingssystemer, slik at de har en nøyaktig oppfatning av fenomenets omfang og effektiviteten av tiltakene som er truffet, for å utrydde dette fenomenet, og å tilby former for støtte til de som er ofre for aggresjon, som kan være medisinske, psykologiske, økonomiske og juridiske”.

Helse: Fials, etablert Observatorium Mot Vold til operatorer.

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published.